Zverejnenie zámeru odpradaja obecného majetku

Na základe zákona č. 138/1991 Z.z. §9a ods. 8 písmeno e) Obec Píla zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce na základe žiadosti záujemcu Tomáša Mosoriaka s manželkou Henrietou s prihliadnutím na dôvody hodné osobitého zreteľa (scelovanie susediacich pozemkov o malej výmere ). Jedná sa o nehnuteľnosť č. 171/49 registra „C“ v majetku obce Píla o celkovej výmere 26m2 geometrickým plánom odčlenenú podľa geometrického plánu č. 39/2015 vypracovaného p. Ing. Vladimírom Kováčom.

O spôsobe odpredaja týchto nehnuteľností podľa §9a ods. 8 písm. e) hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.11.2015 uznesením č. 25/2015.

starosta obce
RNDr. Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.