Ako vybaviť

potvrdenia-vypisy

Obecný úrad:

Stavebné záležitosti    
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
  Žiadosť o určenie súpisného čísla budove
  Žiadosť o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla budove
  Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác
Iné záležitosti    
  Malý zdroj znečistenia
  Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie
  Žiadosť o výrub stromov
  Žiadosť o záväzné stanovisko k inv. činnosti

 

Stavebný úrad obce Píla:   

Vedúca | p. Kutšalová tel.: 033/6495208