Skip to Content

 
 Návrat na  aktuálnu stránku. 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

A. Obecné zastupiteľstvo v Píle

v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

Uznesením č. 3/2011 zo dňa 4.2.2011:

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Píla

s pracovným úväzkom 10% týždenného pracovného času schváleným na zasadnutí OZ dňa
4.2. 2011

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Píla Vás pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa: 4.2. 2011 o 18:00 hod. v budove Obecného úradu v Píle.

Oznam o zrušení kontajnerového úložiska pri cintoríne

Rozhodnutím starostu obce sa ruší kontajnerové úložisko pri cintoríne. Na odpady z hrobov bude inštalovaná klasická 240 l smetná nádoba pri vstupe na cintorín. Likvidácia veľkokapacitných odpadov bude realizovaná 2x ročne(na jar a na jeseň), tak ako to ukladá zákon(č. 223/2001 §39 ods.3/b v znení neskorších predpisov), pristavením veľkorozmerných kontajnerov. Informácia o pristavení kontajnerov bude včas oznámená prostredníctvom vývesnej tabule a miestneho rozhlasu.

starosta obce
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.

Vývozné kalendáre odpadu v r. 2011

Vývozné kalendáre odpadu v r. 2011

Vyhodnotenie Dotazníka

Občania našej obce mali možnosť určiť svoje priority v oblasti rozvoja obce počas rokov 2010 – 2014. Všetci dospelí obyvatelia mohli do 19. decembra 2010 odovzdať vyplnený dotazník s pridelenými bodmi pre jednotlivé rozvojové zámery. Na spracovanie bolo napokon odovzdaných 97 vyplnených dotazníkov.

VZN č. 1/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Syndikovať obsah


by Dr. Radut