Obecný úradzimná Píla

N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.2.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 18.2.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 4.3.2021

Doručené pripomienky (počet) :

Testovanie COVID

Oznamujeme občanom, že  testovanie antigénimi  testami v našej obci sa tento víkend (20-21.2.) neuskutoční.

Odporúčame občanom využiť testovacie kapacity okolitých obcí a stálych MOM zriadených v mestách Modra a Pezinok.

Stránky