Knižničný poriadok

VZN číslo: 
01/2012

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Píle

Dátum vyvesenia / schválenia: 
22. august 2012
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
26. september 2012