Obecný úradzimná Píla

SÚŤAŽ: "Najkrajšia fotografiu z územia MAS 2024"

Hlasovať možno do 15.7.2024

 

Za našu MAS súťažia fotografie v 5tich kategóriách.

https://www.nsrv.sk/?pl=130&k=1

1- krajina - fotka  kostola, okolie obce Vinosady krásne dotvárajú vysadené vinice o ktoré sa vinohradníci a vinári s láskou starajú
Autor: Michal Hallon

 

2-  západ slnka fotený v obci Dubová, pasúci sa kôň v lúčoch zapadajúceho slnka
Autor: Michal Mandík

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2024

1
Por.č.mat. 3-P/2024/HK
(Návrh)
P l á n kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
schválený uznesením OZ č. ................/2024 dňa ...............2024
V súlade s § 18f písm. 1b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so
zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon
činností:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

Stránky