Oznam

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2024

1
Por.č.mat. 3-P/2024/HK
(Návrh)
P l á n kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
schválený uznesením OZ č. ................/2024 dňa ...............2024
V súlade s § 18f písm. 1b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so
zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon
činností:
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

Vývoz žúmp v obci Píla - DOPLNENÉ

V našom regióne sa vyskytol akútny problém s vývozom žúmp. Obec Píla je o tomto probléme informovaná a veľmi intenzívne komunikujeme so spoločnosťou BVS, a.s. a spoločne hľadáme riešenia na odstránenie tejto neakceptovateľnej situácie. Vedenie obec hľadá aj iné možnosti, no v tejto chvíli ešte nemáme konkrétne výsledky rokovaní.

Ortopedicko - traumatologická ambulancia v Častej

Oznamujeme občanom , že od 2. mája 2024 v susednej obci Častá funguje Ortopedicko - traumatologická ambulancia MUDr. Vladimíra Vozára. Objednávať sa môžete na telefónnom čísle 0948 262 224 alebo mailom na ortoped@vladimirvozar.sk. Ordinačné hodiny sú vo štvrtok od 07.00 do 15.30 h. V piatok - ortotetické centrum – meranie a výdaj pomôcok v čase od 07.00 do 15.30 h.

Stránky