Profil verejného obstarávania

Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom úpravy tohto zákona je verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby. V závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa ustanovujú postupy, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky.

Verejný obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy pre zadávanie nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami.

Nadlimitná zákazka
Nadlimitná zákazka je ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako:
a) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
b) 193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c) 4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka
Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u nadlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
a) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka
Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
a) 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podprahovej zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.