VZN - Dane a odpady

VZN číslo: 
01/2015

O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016