Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

VZN číslo: 
01/2016

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripájame v prílohe.

O B E C Píla

______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 30.5.2016

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 30.5.2016

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 13.6.2016

Doručené pripomienky (počet) : 1

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 15.6.2016

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 16.6.2016

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 16.6.2016 pod č. : 4/2016

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa : 16.6.2016

VZN zvesené z úradnej tabule obce Píla dňa : 16.6.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016

úradná pečiatka

s erbom obce

za obec :

Obecné zastupiteľstvo obce Píla na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti v y d á v a toto

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Píla

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Nariadenie upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, resp. dôvody nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zák. č. 79/2015 Z. z.. pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu

 

1. elektroodpadov z domácností,

2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

5. jedlých olejov a tukov,

 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

h) prevádzkovaní zberného dvora,

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu,

 

(2) Toto nariadenie upravuje tiež výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady/ resp. ustanovuje ... iný spôsob ich úhrady.

 

DRUHÁ ČASŤ

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

 

(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje

iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

 

(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

 

(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

 

(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(6) Komunálne odpady sa podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaraďujú v prílohe č. 1 nazvanej Zoznam odpadov do skupiny č. 20 – Komunálne odpady (odpady z domácnosti podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu. V rámci tejto skupiny sa komunálne odpady členia na tieto podskupiny : 20 01 zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu, 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a 20 03 iné komunálne odpady.

§ 3

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad , t.j. komunálny odpad po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať do pridelenej zbernej nádoby

§ 4

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

(1) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný odovzdať na skládke odpadov Dubová v rámci otváracích hodín

 

(2) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu na celom území obce.

§ 5

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

Je zavedený v obci ,len pre podnikateľské subjekty

 

TRETIA ČASŤ

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

§ 6

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre:

- sklo,

- papier,

- plast,

- kov,

- elektroodpady z domácností a použité prenosné batérie a akumulátorov, automobilové batérie a akumulátory

- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,

- odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

- objemný odpad a zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín

 

(2) Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému triedeného odpadu v obci podľa tohto nariadenia.

 

Objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivín

Objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sú držitelia komunálneho odpadu povinní umiestňovať do kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce 2x ročne.

 

§ 8

Triedený zber skla, papiera, plastov a skla

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zo zmesového komunálneho odpadu triediť a oddelene umiestňovať nasledovné zložky komunálneho odpadu:

- sklo: do zelenej zbernej nádoby umiestnenej v obci

- papier: do modrej zbernej nádoby umiestnenej v obci / do vreca

- plast : do žltej zbernej nádoby umiestnenej v obci / do vreca

- kov: do červenej zbernej nádoby umiestnenej v obci

 

§ 9

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

(1) Obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, takto : kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

§ 10

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

 

(1) Na obec sa nevzťahuje povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu

komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nakoľko

 

najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

 

(2) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.

 

(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

§ 11

Spôsob a podmienky triedeného zberu elektroodpadov z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

(1) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: elektroodpad sa odovzdá oprávnenej spoločnosti s ktorou obec uzatvorí zmluvu

 

(2) Nakladať s použitými batériami a akumulátormi a automobilovými batériami a akumulátormi, ktoré sú komunálnym odpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok: batérie sa odovzdajú oprávnenej spoločnosti s ktorou obec uzatvorí zmluvu

 

§12

Spôsob a podmienky triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov

z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 

(1) Obec pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrela zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly Natur Pack

 

(2) Triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi sa uskutočňuje:

obaly

Pravidelným zberom do vriec resp. nádob

 

 odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Pravidelným zberom do vriec resp. nádob

 

§13

Spôsob a podmienky triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

(1) Obec stanovuje nasledovný spôsob triedeného zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok: odovzdaním do lekární

 

(2) Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok sa uskutočňuje za nasledovných podmienok:

 

§14

Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov a tukov

(1) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácnosti prostredníctvom zberu v plastových resp. PET flašiach

 

(2) Zber jedlých olejov a tukov z domácnosti sa uskutočňuje 2x ročne

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Prevádzkovanie zberného dvora

§ 15

(1) Zberný dvor obce nie je zriadený

PIATA ČASŤ

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

§ 16

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. sa hlási:

 orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ........

 obci Píla

(2) Oznámenie možno uskutočniť, napr. písomne, ústne, e-mailom

 

(3) Oznámenie podľa odseku 1 sa podá obci alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

ŠIESTA ČASŤ

Výšku nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad

§ 17

(1) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu.

 

(2) Výška nákladov na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu je zahrnutá do miestneho poplatku za komunálne odpady.

 

SIEDMA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.

 

(2) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu. Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Píla zverejní obec na svojom webovom sídle www.obecpila.sk

 

(3) Výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Píla o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Píla dňa 16.6.2016

 

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016 .

 

V Píle dňa ..................................

..........................................

Dátum vyvesenia / schválenia: 
16. jún 2016
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
13. jún 2016