Dodatok k VZN č.1/2016 o odpadoch

VZN číslo: 
01/2016

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum vyvesenia / schválenia: 
30. november 2016
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
14. december 2016