Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2016

VZN číslo: 
03/2016

Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Píla

Dátum vyvesenia / schválenia: 
16. december 2016