Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

A. Obecné zastupiteľstvo v Píle

v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

Uznesením č. 14/2016 zo dňa 16.12.2016:

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Píla

s pracovným úväzkom 10% týždenného pracovného času schváleným na zasadnutí OZ dňa
16.12. 2016

B. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:
- v súlade s §18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

C. Spôsob podania prihlášok

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce musia odovzdať svoju písomnú prihlášku, ktorej súčasťou je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 24.2.2017 v podateľni na Obecnom úrade v Píle do 12:00 hod., v zapečatenej obálke označenej
„Prihláška na voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Obce Píla“, alebo poštou v rovnakom
termíne. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň fyzického doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi, t.z, že sa neprihliada na dátum podacej pečiatky.

PrílohaVeľkosť
PDF icon volba_HL_kontrolór2017.pdf134.15 KB