Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Začaté správne konanie:

  • Číslo konania:39/2017
  • Dátum začatia konania: 23.2.2017
  • Dátum zverejnenia informácie: 27.2.2017
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: 7 dní
  • Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
  • Žiadateľ : Peter Mičunek