Zverejnenie RIUS-zmena

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a

vybraných zložiek životného prostredia vydal dňa 22.5.2018 pod č. OU-BA-OSZP1-2018/036947/ANJ/BSK-SEA Rozhodnutie k zmene strategického dokumentu :

" Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA"

ktoré je zverejnené a k nahliadnutiu v informačnom systéme na stránke : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bratislavskeho-

kraja-na-roky-2-1 a v listinnej podobe na Obecnom úrade Píla.

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Strateg.dokument_RIUS.pdf158.93 KB