Zámer odpredaja drevnej hmoty

Obec Píla v zmysle § 9a ods. (2) zákona 138/1991 Z.z. zverejňuje zámer odpredaja drevnej hmoty a energetického dreva na odbernom mieste. Odpredaj prebehne formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle obce Píla : www.obecpila.sk