VZN 02/2019

VZN číslo: 
01/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Dátum vyvesenia / schválenia: 
13. december 2019
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2020