č. VZN č. 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

VZN číslo: 
01/2020

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 23.11.2020

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 23.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 10.12.2020

Doručené pripomienky (počet) :

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 11.12.2020 pod č. uzn..: .../2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa :

VZN zvesené z úradnej tabule obce Píla dňa :

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1. 2021

NAVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2020 -

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tieto sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Píle pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

 

Čl. 2

Rozsah pôsobnosti

2. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Píle upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva obce Píla

 

Čl. 3

Výška odmeny poslancov

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena (brutto) za:

 

a) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške

7,50 € za rokovanie,

b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 7,50 € za zasadnutie,

c) aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo

výške 7,50 € za akciu.

d) predloženie samostatného návrhu VZN, uznesenia, opatrenia s odôvodnením a predkladacou správou, ktoré obecné zastupiteľstvo schváli, vo výške 7,50 € za každý návrh

e) správa webového sídla obce 75,- €/rok.

 

2. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného poverenia oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom, patrí za vykonávanie úloh paušálna odmena vo výške 15,- € za každý mesiac.

 

3. Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

 

Čl. 4

Spoločné ustanovenia

1. Odmeny poslancov sa vyplácajú ročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.

2. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom je prezenčná listina.

3. Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. 3, ods. 3 je návrh starostu s prijatým uznesením.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Píla dňa . .2020 uznesením č. xx/2020

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2021.

 

V Píle dňa . .2020 Radovan Mičunek - starosta obce

Dátum vyvesenia / schválenia: 
23. november 2020
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
10. december 2020