Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
17/2020 Dodatky k licenčnej zmluve 3W Slovakia, s.r.o. Digitálny archvivačný systém cintorína 96.00€ 31. 03. 2020 16. 04. 2020
16/2020 Zmnluva o poskytnutí dotácie z DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotácia pre DHZ Píla 1 400.00€ 23. 03. 2020 16. 04. 2020
15/2020 Zmluva o servise AQUATEC VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 30. 03. 2020 16. 04. 2020
14/2020 Príkazná zmluva Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS obstaranie dodávok plynu 150.00€ 04. 02. 2020 16. 04. 2020
13/2020 Príkazná zmluva Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS obstaranie dodávok plynu 150.00€ 04. 02. 2020 16. 04. 2020
10/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy F. Gáži ukončenie nájmu 0.00€ 11. 03. 2020 18. 03. 2020
09/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy V. Gáži ukončenie nájmu 0.00€ 11. 03. 2020 18. 03. 2020
08/2020 Zmluva o dielo Ing. arch. Alžbeta Sopirová, Csc. zmeny a doplnky územného plánu obce Píla 4 200.00€ 26. 02. 2020 02. 03. 2020
07/2020 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. telefónny aparát 9.90€ 11. 02. 2020 14. 02. 2020
06/2020 Zmluvy o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 30 000.00€ 03. 02. 2020 10. 02. 2020
05/2020 DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 5 644.80€ 28. 01. 2020 28. 01. 2020
04/2020 Kúpna zmluva Marcela Jakubčíková kúpa popzemku do majetku obce 310.00€ 28. 01. 2020 28. 01. 2020
03/2020 Dodatok č. 4/2020 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva Marius Pedersen, a.s. vývoz TKO- úprava cien 03. 01. 2020 21. 01. 2020
02/20220 Dodatok ku kúpnej zmluve Marek Slávik 21. 01. 2020 21. 01. 2020
01/2020 ZMLUVA o poskytnutí telekom. služieb Slovak Telekom, a.s. Biznis linka M , Magio internet L 08. 01. 2020 09. 01. 2020
36/2019 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. likvidácia komunálneho odpadu 14. 11. 2019 30. 12. 2019
35/2019 Zmluva o dielo Trimel s.r.o. software el. registratúry 278.40€ 18. 12. 2019 30. 12. 2019
34/2019 Dodatok k zmluve o dielo 04-2019 Izolácie stavieb, s.r.o. uprava čísla účtu 13. 09. 2019 27. 11. 2019
33/2019 Kúpna zmluva Marek Slávik kúpa popzemku do majetku obce 110.00€ 27. 11. 2019 27. 11. 2019
32/2019 Kúpna zmluva Marek Slávik odpredaj časti obecného pozemku 300.00€ 27. 11. 2019 27. 11. 2019
31/2019 Kúpna zmluva manželia Slávikoví kúpa popzemku do majetku obce 550.00€ 27. 11. 2019 27. 11. 2019
30/2019 Kúpna zmluva manželia Slávikoví odpredaj časti obecného pozemku 440.00€ 27. 11. 2019 27. 11. 2019
29/2019 Kúpna zmluva manž. Mosoriakoví kúpa popzemku do majetku obce 250.00€ 13. 11. 2019 13. 11. 2019
28/2019 Kúpna zmluva manž. Mosoriakoví odpredaj časti obecného pozemku 1 360.00€ 13. 11. 2019 13. 11. 2019
27/2019 ZMLUVA o poskytnutí auditórskych služieb PROMT AUDIT, spol. s r.o. výkon auditu 650.00€ 07. 11. 2019 13. 11. 2019
26/2019 Dodatok k zmluve o dotácii č.: 14/2019 Bratislavský samosprávny kraj úprava termínu realizácie 01. 10. 2019 11. 10. 2019
25/2019 Kúpna zmluva Jarmila Nováková predaj pozemku 1 810.00€ 01. 10. 2019 11. 10. 2019
24/2019 Dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu Mesto Modra, obce: Častá, Dubová,Doľany, Vištuk, Vinosady vystúpenie a zánik spoločného stavebného úradu 30. 09. 2019 11. 10. 2019
23/2019 Dodatok k zmluve 02/2019 Pavol Konečný úprava predmetu zmluvy 30. 09. 2019 11. 10. 2019
22/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Dubová strava do MŠ 300.00€ 30. 09. 2019 11. 10. 2019
21/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj poskytnutiue dotácie 1 662.00€ 10. 09. 2019 11. 10. 2019
20/2019 Zmluvy o poskytovaní stravy ZŠ s MŠ Častá zabezpečenie starva do MŠ Píla 1.50€ 30. 08. 2019 30. 08. 2019
19/2019 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok výkon trestu povinnej práce 0.00€ 02. 08. 2019 02. 08. 2019
18/2019 Zmluva o Municipálnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. úver 76 000.00€ 12. 09. 2019 16. 09. 2019
17/2019 Kúpna zmluva TOPHOLZ, s.r.o. drevná hmota 29.00€ 31. 05. 2019 31. 05. 2019
16/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Červenokamenské panstvo dotácia na opravu "Jánošíkovho stola" 200.00€ 11. 07. 2019 15. 07. 2019
15/2019 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. bežný účet 18. 06. 2019 15. 07. 2019
14/2019 Zmluva o dotácii Bratislavský samosprávny kraj dotácia 10 000.00€ 21. 06. 2019 26. 06. 2019
13/2019 poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 12.80€ 13. 06. 2019 15. 07. 2019
12/2019 Zmluva o zrušení predkupného práva rod. Polakovičová zrušenie predkupného práva na spätnú kúpu pozemku 10 000.00€ 04. 06. 2019 04. 06. 2019
11/2019 zmluva o dotácii DPO SR dotácia na činnosť DHZ 1 400.00€ 13. 05. 2019 03. 06. 2019
10/2019 Dodatok k zmluve o separovanom zbere odpadov NTUR-PACK, s.r.o. úprava článkov zmluvy v zmysle zákona 0.00€ 06. 05. 2019 07. 05. 2019
09/2019 Dohoda - aktivačná činnosť UPSVaR doborvoľnícka čiinosť 638.52€ 29. 04. 2019 07. 05. 2019
08/2019 zmluva o dotácii Šk SPC Častá nákup šport. výstroje pre pretekárov z obce Píla 300.00€ 23. 04. 2019 23. 04. 2019
07/2019 Zmluva o inzercii Regionpress, s.r.o. inzerát o zverejnení OVS 48.00€ 26. 03. 2019 26. 03. 2019
06/2019 poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie komunálnej techniky 82.44€ 15. 02. 2019 18. 02. 2019
05/2019 Dohoda o grante Výkonná agentúra pre inovácie a siete INEA WIFI4EU poskytnutie grantu EK 15 000.00€ 19. 12. 2018 04. 02. 2019
04/2019 Zmluva o dielo Izolácie stavieb, s.r.o. rekonštrukcia budovy obecného úradu 75 219.50€ 23. 01. 2019 10. 04. 2019
03/2019 Zmluva o poskytnutí služieb - MŠ KOMENSKY, s.r.o. poskytnutie internetového systému 9.00€ 22. 01. 2019 14. 02. 2019
02/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru Pavol Konečný prenájom priestorov 1 200.00€ 21. 01. 2019 31. 01. 2019

Stránky