Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
19/2018 Dodatok k zmluve 01/2018 Alžbeta Sopirová zmena termínu zmluvy 0.00€ 18. 07. 2018 05. 10. 2018
18/2018 Zmluvy o poskytnutí dotácie Bratislavský samosprávny kraj dotácia 12 000.00€ 13. 07. 2018 13. 07. 2018
17/2018 Zmluva o nájme Trimel s.r.o. prenájom softwaru 200.00€ 30. 06. 2018 30. 06. 2018
16/2018 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s. dodanie zemného plynu 31. 05. 2018 31. 05. 2018
15/2018 Kúpna zmluva Mário Slobodník predaj pozemku 150.00€ 27. 07. 2018 27. 07. 2018
12/2018 Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s. predĺženie akciovej ponuky 29.00€ 06. 06. 2018 10. 07. 2018
14/2018 Nájomná zmluva Lesy SR, š.p. prenájom garáže 230.40€ 30. 05. 2018 10. 07. 2018
13/2018 Kúpna zmluva Spopluvlastníci pozemku KN-E: 116 kúpa pozemku 120.00€ 31. 05. 2018 10. 07. 2018
11/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur-Pack, a.s. úprava ustanovení zmluvy 0.00€ 25. 06. 2018 10. 07. 2018
10/2018 Zmluva o pravidelnom servise Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 22. 03. 2018 11. 04. 2018
09/2018 Príkazná zmluva Nitrianske regionálne združenie obcí realizácia VO 180.00€ 08. 02. 2018 25. 03. 2018
08/2018 Príkazná zmluva Nitrianske regionálne združenie obcí realizácia VO 180.00€ 08. 02. 2018 25. 03. 2018
07/2018 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okesný súd Pezinok zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce 0.00€ 02. 01. 2018 01. 01. 2018
06/2018 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okesný súd Pezinok zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce 0.00€ 02. 01. 2018 02. 01. 2018
05/2018 Kúpna zmluva Šimon Mičunek, Paulína Ľachová predaj pozemkov 920.00€ 11. 04. 2018 11. 04. 2018
04/2018 zmluva o dotácii Šk SPC Častá nákup šport. výstroje pre pretekárov z obce Píla 300.00€ 25. 03. 2018 25. 03. 2018
03/2018 Dodatok k zmluve č. 111 003 Marius Pedersen,a.s. vývoz KO 01. 02. 2018 25. 03. 2018
02/2018 Dohoda 18/03/50J/5 Úrad práce soc. vecí a rodiny poskytnutie príspevku pre rozvoj zamestnanosti 4 716.00€ 24. 01. 2018 25. 03. 2018
01/2018 Zmluva o dielo Ing.arch. Alžberta Sopirová, CSc. vyhotovenie ZaD ÚP obce Píla 3 300.00€ 23. 02. 2018 25. 03. 2018
21/2017 Poistaná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie traktora 41.86€ 30. 11. 2017 30. 11. 2017
20/2017 Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia Digital, s.r.o. GIS -obce 360.00€ 23. 11. 2017 23. 11. 2017
18/2017 Dodatok k zmluve o poskyt. konzultačných služieb CNS EuroGrants s.r.o. konzultačné služby 100.00€ 06. 10. 2017 09. 10. 2017
17/2017 Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 18. 09. 2017 18. 09. 2017
16/2017 Zmluva o zbieke šatstva HUMANA people to People Slovakia o.z. zber šatstva 18. 09. 2017 18. 09. 2017
15/2017 Zmluva o spolupráci Boni Fructi, spol. s r.o. dosávka školského ovocia 20. 09. 2017 20. 09. 2017
14/2017 Zmluva o dodávke stravy ZŠ s MŠ ČAstá dodávka stravy 31. 08. 2017 03. 09. 2017
13/2017 Zmluva č. 2017-448-SaRP o dotácii Bratislavský samosprávny kraj dotácia na kúpu traktora 10 500.00€ 28. 07. 2017 03. 09. 2017
19/2017 Kúpna zmluva manž. Jurčíkoví odpredaj pozemku 148/3 680.00€ 08. 11. 2017 08. 11. 2017
12/2017 darovacia zmluva MINV SR- min. vnútra SR 0.00€ 16. 06. 2017 25. 07. 2017
11/2017 Zmluva o vedení majetkového účtu VÚB, a.s. vedeniemejetkového účtu 0.00€ 03. 04. 2017 03. 04. 2017
10/2017 Komisionárska zmluva VÚB, a.s. nakladanie s CP 03. 04. 2017 03. 04. 2017
09/2017 Zmluvy o pravidelneom servise Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 30. 03. 2017 03. 04. 2017
08/2017 Darovacia zmluva SR- min. vnútra SR darovanie špeciálneho vozidla 0.00€ 13. 03. 2017 03. 04. 2017
07/2017 Dohoda č. 15/PK/2017/§10 Úrad práce soc. vecí a rodiny hmotná núdza §10 417/2013 Z.z. 0.00€ 23. 01. 2017 03. 04. 2017
06/2017 Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností č. 04/2017 Lesy SR, š.p. zodpovednosť za škodu 0.00€ 01. 11. 2017 03. 04. 2017
05/2017 Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností č. 03/2017 Lesy SR, š.p. zodpovednosti za škodu 0.00€ 01. 11. 2017 03. 04. 2017
04/2017 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá dotácia na výstroj pretekárov z obce Píla 300.00€ 24. 04. 2017 24. 04. 2017
03/2017 Zmluva o nájme nebyt. priestorov Martina Vozárová nájom priestorov 1 200.00€ 31. 01. 2017 31. 01. 2017
02/2017 Dohoda o skončení nájmu CAROP s.r.o. ukončenie zmluvy 0.00€ 31. 01. 2017 31. 01. 2017
01/2017 Poistná zmluva Uniqa poisťovna, a.s. Poistenie majetku obce 358.04€ 02. 01. 2017 13. 01. 2017
38/2016 Nájomná zumluva Kuricová prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 24. 11. 2016 13. 01. 2017
37/2016 Nájomná zmluva Myslíková prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 23. 11. 2016 13. 01. 2017
36/2016 Nájomná zmluva Šafariková prenájom pozemku pod poľnou cestou 59.00€ 22. 11. 2016 13. 01. 2017
35/2016 Nájomná zmuva Gáži prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 15. 11. 2016 13. 01. 2017
34/2016 Nájomná zmluva Gáži prenájom pozemku pod poľnou cestou 0.01€ 15. 11. 2016 13. 01. 2017
33/2016 Zmluva o pripojení k inf. systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS služby miniDCOM+ 0.00€ 13. 01. 2017 25. 11. 2016
32/2016 Nájomná zmluva Višnovská prenájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 03. 10. 2016 25. 11. 2016
31/2016 Nájomná zmluva Vajsáblova prenájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 03. 10. 2016 25. 11. 2016
30/2016 Nájomná zmluva Červenáková prenájom pozemku pod poľnou cestou 1.90€ 03. 10. 2016 25. 11. 2016
29/2016 Zmluva o pripojení odberného miesta Západoslovenská distribučná zmena ističa 0.00€ 28. 09. 2016 25. 11. 2016

Stránky