Obecný úradzimná Píla

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2021 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obecné zastupiteľstvo obce Píla na základe ust.§ 81 ods. 3 a 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2021

INZERÁT - voľné pracovné miesto

Účelové zariadenie K NR SR Častá Papiernička hľadá vhodného kandidáta na pozíciu odborný kuchár možnosť nástupu od 15. mája 2021 do riadneho zamestnaneckého pomeru.

Účelové zariadenie K NR SR Častá Papiernička hľadá vhodných kandidátov na

2 pracovné pozície čašník možnosť nástupu od 1. júla 2021.

Kvalifikácia – vyučený v odbore, alebo preukázateľná prax minimálne 3 roky v gastronómii.

Stránky