2_2019_VZN_o dani z nehnuteľností_návrh

VZN číslo: 
02/2019

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2019

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 27.11.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 10.12.2016

Doručené pripomienky (počet) :

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 12.12.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 12.12.2019

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Píle dňa 13.12.2019 pod č.uzn..: XX /2019

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Píla dňa : 14.12.2019

VZN zvesené z úradnej tabule obce Píla dňa : 31.12.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2019

o miestnej dani z nehnuteľností

 

 

Obec Píla, Obecné zastupiteľstvo v Píle v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Píla

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

  1. Obec Píla. ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 miestnu daň z nehnuteľností.
  2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

  1. daň z pozemkov,
  2. daň zo stavieb,
  3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

Časť II.

Daň z pozemkov

 

§ 4

Hodnoty pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Píla hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

  1. 0,06 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.

 

§ 5

Sadzba dane

  1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Píla ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

 

 

 

Časť III.

Daň zo stavieb

 

§ 6

Sadzba dane

  1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

 

 

 

  1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,05 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

Časť IV.

Daň z bytov

 

§ 7

Sadzba dane

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

  1. 0,050 EUR – byty a nebytové priestory v bytových domoch

 

Článok V.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Píla č. 2/2012.

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Píle sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.12.2019 uznesením č. XX/2019. a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

 

 

 

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

starosta obce

Dátum vyvesenia / schválenia: 
27. november 2019
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
10. december 2019