Rekonštrukcia miestneho rigola

 Rekonštrukcia miestneho rigola

Rok 2020 bol na získavanie dotácií z pohľadu našej obce veľmi chudobný. Celá výzva Bratislavského samosprávneho kraja bola z dôvodu výpadkov v daniach zrušená. Obrátili sme sa teda na BSK o žiadosť z individuálnych dotácií, kde sme žiadali 5000€ na dokončenie projektu obecného rigola. Rozhodnutie však prišlo len na 1000€, obecné zastupiteľstvo napokon odobrilo čerpanie rezervného fondu, aby sme mohli tento projekt dokončiť. Pôvodný obecný prícestný rigol bol fragmentovaný a nesúrodý, pred každým domom bol iným spôsobom riešený vjazd a miesta mimo vjazdov pôsobili chaoticky, niekde tráva, nikde betón, niekde járok, inde rúra. Našou úpravou sme dosiahli jednotný vzhľad vjazdov a najmä vybudovanie vodo-zádržného systému medzi vjazdmi. Tieto plochy sú vyplnené lomovým kameňom do ktorého je vložená perforovaná rúra, ktorá odvádza prebytočnú vodu do potoka Gidra. Celý systém je osadený do geo-textílie, ktorá ho cháni pred zanášaním. Do takto vybudovaných vsakovacích zón je uličnými vpustami zabezpečené odvedenie vody z komunikácie. Zároveň boli osadené aj revízne-čistiace šachty pre potrebu údržby. Dokončenie revitalizácie rigola prinieslo do centra obce estetický prvok, ktorý je súčasne funkčným nástrojom na hospodárenie s dažďovou vodou. Na jar nás čaká ešte skrášlenie zón medzi vjazdami a to výsadbou nenáročných bezúdržbových suchomilných rastlín.