Vývoz žúmp v obci Píla - DOPLNENÉ

V našom regióne sa vyskytol akútny problém s vývozom žúmp. Obec Píla je o tomto probléme informovaná a veľmi intenzívne komunikujeme so spoločnosťou BVS, a.s. a spoločne hľadáme riešenia na odstránenie tejto neakceptovateľnej situácie. Vedenie obec hľadá aj iné možnosti, no v tejto chvíli ešte nemáme konkrétne výsledky rokovaní.

Pre akútne prípady, ktoré neznesú odklad do vyriešenia celého problému k tomuto článku pripájame súbor s kontaktmi na vývozcov, ktorí majú možnosť vyvážať žumpy aj do čistiarní v Bratislave(Vrakuňa, Petržaka). Vývoz do BA bude pravdepodobne významne drahší, no cenu Vám vie poskytnuť len samotný vývozca.

DOPLNENÉ: Oslovili sme trnavskú spoločnosť TAVOS od ktorej sme dostali nasledovné vyjadrenie:

Po preverení našich voľných kapacít na ČOV Zeleneč ako aj dopravných kapacít Vás informujeme, že Vašej žiadosti vyhovieme a dokážeme zabezpečiť Vami požadované služby.

Vývozy žumpových vôd budú fakturované podľa platného cenníka s nasledujúcimi cenami:
Položka Cena bez DPH Cena s DPH
Vývoz a likvidácia žumpových vôd na ČOV Zeleneč 33,33 € 40,00 €
Doprava 1,50 €/km 1,80 €/km

V prípade, že akceptujete naše cenové podmienky, posielajte objednávky e-mailom na ou@obecpila.sk. Upozorňujeme, že vzhľadom k tomu, že zabezpečujeme vývozy a likvidáciu odpadových vôd aj z obcí, ktoré sú našimi akcionármi, je potrebné zasielať objednávky v dostatočnom predstihu, aby sme tieto činnosti vedeli zabezpečiť.