Oznam

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

A. Obecné zastupiteľstvo v Píle

v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

Uznesením č. 14/2016 zo dňa 16.12.2016:

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Píla

s pracovným úväzkom 10% týždenného pracovného času schváleným na zasadnutí OZ dňa
16.12. 2016

B. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:
- v súlade s §18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stránky