Oznam

Korekcia cestovných poriadkov k 1.9.2018

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielam aktualizáciu cestovných poriadkov od 1.9.18 kde sú
vykonané nasledovné zmeny:
- Zabezpečenie príchodu žiakov z regiónu Pezinok na vyučovanie do
Trnavy - doplnený nový spoj č.23 linky 102423, vratný spoj č. 26 s
pokračovaním spojom č. 80 linky 102429.
- Zabezpečenie prepravy žiakov z vyučovania v smere na Pílu - časový
posun spoja č.82 linky 102429 v pracovných dňoch s tým, že cez dni
pracovného voľna a pokoja spoj je vedený v pôvodnej časovej polohe

Pozvánka na prezentáciu protipovodňovej ochrany

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na prezentáciu štúdie protipovodňovej ochrany obce Píla, ktorú pripravil prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.

Prezentácia sa uskutoční v stredu 25.7.2018 od 17-tej hodny v priestoroch Osvetovej besedy.

Zverejnenie RIUS-zmena

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a

vybraných zložiek životného prostredia vydal dňa 22.5.2018 pod č. OU-BA-OSZP1-2018/036947/ANJ/BSK-SEA Rozhodnutie k zmene strategického dokumentu :

" Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA"

Stránky