Obecný úradzimná Píla

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných priestorov

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obec Píla, Píla 68, 90089 Píla

IČO: 00305031, v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru a terasy

za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ: Obec Píla

v zastúpení starostu: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK37 0200 0000 0000 1162 2112

IČO: 00305031

 

Zber vybraných druhov odpadov v sobotu 15.10. 2022

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o odpadoch sa v obci uskutoční zber nadrozmerných odpadov -(NadO), drobných stavebných odpadov - (DSO) a haluzoviny a odpadov z orezov stromov a kríkov – (BRO), eletroniky- (ElO).

Kontajnery budú k dispozícii v lokalite Hámra za autobusovou zástavkou Pri Hámri v sobotu 15.10.2022 od 8:00 - do 13:00.

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

V zmysle zákona č. č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov bol pre územie Mikroregiónu Červený Kameň spracovaný spoločný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“

 

Obstarávateľ: Mikroregión Červený Kameň, Združenie obcí, Hlavná168, 900 89 Častá

Stránky