Obecný úradzimná Píla

AVÍZO o výberovom konaní: "Administratívny zamestnanec obec Píla"

Obec Píla v roku 2023 zamýšľa realizovať výberové konanie na pozíciu :

Administratívny zamestnanec obec Píla

V súvislosti s daným zámerom a poskytnutím dostatočného času potenciálnym uchádzačom na prípravu zverejňujeme obsah náplne práce a tiež predbežné podmienky, ktoré bude musieť uchádzač/-ka spĺňať.

Svoj záujem môžete predbežne nahlásiť aj pred konaním samotného výberového konania na našom úrade.

Plat na danej pozícii sa odvádza od zákonom stanovených kritérií a tabuliek.

 

Červenokamenská environmentálna cesta - hľadáme podnety na zaujímavé miesta a lokality.

Milí obyvatelia Mikroregiónu Červený Kameň,

oslovujeme Vás s ponukou spolupráce na Projekte Červenokamenská environmentálna cesta. Tento projekt realizuje Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí a je podporený prostredníctvom Environmentálneho fondu. 

Zámerom projektu je nájsť v spolupráci s vami zaujímavé miesta vo vašom okolí,  ktoré by sme mohli prostredníctvom projektu zviditeľniť.

V prípade záujmu prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka. Viac o projekte na https://mck.sk/

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 2/2022 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi odpadoch podľa zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2022

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 28.11.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 10.12.2022

Doručené pripomienky (počet) :0

Stránky