Obecný úradzimná Píla

č. VZN č. 1/2020 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 23.11.2020

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 23.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vtane): 10.12.2020

Doručené pripomienky (počet) :

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa

Stránky