Obecný úradzimná Píla

Všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2022

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 28.11.2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 10.12.2022

Doručené pripomienky (počet) :0

Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra -oznámenie

Obec Píla oboznamuje občanov so zámerom : "Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra" Do dokumentácie možno nahliadnuť na obecnom úrade v úradných hodinách: http://obecpila.sk/?q=ou

 

link na maeriál: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pila-protipovodnove-opatrenia-...

 

 

O Z N A M - PHSR Rozhodnutie

Obec Píla informuje verejnosť, že bolo vydané Rozhodnutie  Okresného úradu v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výrokom, že navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ sa nebude posudzovať a je možné ho schváliť podľa osobitných predpisov.

Zmeny v prímeskej autobusovej doprave

Ako každoročne, tak aj tento rok vstupuje druhú nedeľu v decembri (11.12.2022) do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy (GVD) a vzhľadom na to, že CP PAD je v maximálnej možnej miere previazaný s GVD, museli sme meniť aj CP PAD.
Oproti iným rokom sú tohtoročné zmeny v GVD značne zásadné.

Stránky