Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
12/2022 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia Západoslovenká distribučná, a.s. zmena z 1f na 3f meranie 125.14€ 26. 07. 2022 27. 07. 2022
11/2022 Zmluva o pôodmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete 0.00€ 30. 06. 2022 14. 07. 2022
06a/2022 Zluva o pravidelnom servise ČOV Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 22. 03. 2022 22. 03. 2022
10/2022 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a dohoda o spolupráci Mikroregión červený kameň úprava práv a povinností Účastníkov dohody pri Verejnom obstarávaní 0.00€ 30. 05. 2022 06. 06. 2022
09/2022 Zmluva o dotácii SK SPC Častá dotácia šport. klubu 350.00€ 17. 05. 2022 17. 05. 2022
08/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana dotácia 3 000.00€ 29. 04. 2022 17. 05. 2022
07/2022 Dodatok k zmluve o balíku Slovak Telekom, a.s. ukončenie poskytovanie internetu 0.00€ 12. 04. 2022 17. 05. 2022
06/2022 Darovacia zmluva Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 304.80€ 03. 03. 2022 17. 05. 2022
04/2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC“ T-MAPY s. r. o. úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov 0.00€ 10. 03. 2022 17. 05. 2022
05/2022 Zmluva o spolupráci 2-morrow, s. r. o. služby spojené s informovaním obyvateľov 09. 03. 2022 14. 03. 2022
03/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 222021 Obecné služby Budmerice, s.r.o, r.s.p. oprava rozpočtu 142 094.00€ 24. 01. 2022 28. 01. 2022
02/2022 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/03/054/26 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok podpora zamestanosti 19. 01. 2022 28. 01. 2022
01/2022 Zmluva o dielo Alžbeta Sopirová Zmeny a doplnky ÚP obece Píla 4 950.00€ 20. 01. 2022 21. 01. 2022
16/2021 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. skládkovanie odpadu 29. 11. 2021 27. 12. 2021
15/2021 Dodatok č. 6/2022 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva Marius Pedersen a.s. navýšenie cien za služby 20. 12. 2021 27. 12. 2021
14/2021 Zmluva o spolupráci a propagácii Oblastná organizácia cestovného ruchu “Malé Karpaty” prezentácia OOCR na exteriérovom banneri 662.00€ 09. 12. 2021 27. 12. 2021
13/2021 Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR finančný príspevok na podporu zamestnávania 3 300.00€ 23. 11. 2021 02. 12. 2021
12/2021 Zmluvy o dielo - rekonštrukcia PZ Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 146 628.00€ 05. 11. 2021 05. 11. 2021
11/2021 Dodatok k zmluve o ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV NATUR-PACK, a.s. dodatok k zmluve 0.00€ 22. 09. 2021 28. 09. 2021
10/2021 Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností LESY Slovenskej republiky, š.p. uprava práv a povinností ohľadom stavby v ochrannom pásme lesa 0.00€ 07. 07. 2021 08. 07. 2021
09/2021 Zmluva o dotácii Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie DHZ Píla 1 400.00€ 11. 05. 2021 12. 05. 2021
08/2021 Zmuva o zbere použitých jedlých olejov Fidelity Trade, s.r.o. odber použitých jedých olejov 0.00€ 19. 04. 2021 04. 05. 2021
07/2021 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá nákup výstroje pre pretekárov ŠK SPC Častá z obce Píla 300.00€ 13. 04. 2021 13. 04. 2021
06/2021 Zmluva o dotácii Priatelia Píly Studničky v MK -obnova 500.00€ 13. 04. 2021 13. 04. 2021
05/2021 Zmluva o pravidlenom servise Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 26. 03. 2021 13. 04. 2021
04/2021 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok výkon trestu povinnej práce 0.00€ 19. 03. 2021 13. 04. 2021
03/2021 Dodatok k zmluve o výpožične Štatistický úrad SR výpožička techniky pre SODB 0.00€ 15. 03. 2021 16. 03. 2021
02/2021 Dodatok k zmluve o dielo Ing. arch. Alžbeta Sopirová, Csc. zmeny a doplnky územného plánu obce Píla -zmena termínov 28. 01. 2021 28. 01. 2021
01/2021 Dohoda o spolupráci _testovanie COVID Bratislavský samosprávny kraj zabezpečenie výkonu odberov a diagnostiky vzoriek 22. 01. 2021 22. 01. 2021
36/2020 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb GD Trade, s. r. o. reklamné a propagačné služby v súvislosti s organizáciou Mikuláša v obci Píla 200.00€ 30. 12. 2020 25. 01. 2021
35/2020 Dodatok č. 5/2021 - služby odvozu KO Marius Pedersen a.s. Vývoz TKO 09. 12. 2020 25. 01. 2021
34/2020 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová s.r.o. zneškodnňovanie odpadov 15. 12. 2020 30. 12. 2020
33/2020 Zmluva o audite Promt audit, spol. s r.o. auditorské služby 650.00€ 08. 12. 2020 22. 12. 2020
32/2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR výpožička techniky pre SODB 10. 12. 2020 14. 12. 2020
31/2020 Zmluva o poskytnutí stravy ZŠ s MŠ ˇ)Castá poskytnutie stravy 26. 10. 2020 14. 12. 2020
30/2020 Kúpna zmluva Hoffman s manž. odpredaj pozemku KN-C č.176/12 450.00€ 11. 11. 2020 12. 11. 2020
29/2020 Dodatok ku darovacej zmluve rod. šípková darovanie pozemku pod miestnou komunikáciou 0.00€ 12. 10. 2020 22. 10. 2020
28/2020 Kúpna zmluva Ružena Kľúčiková odpredaj pozemku 146/10 590.00€ 14. 10. 2020 20. 10. 2020
27/2020 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok zabezpečeni výkonu trestu povinnej práce 28. 09. 2020 06. 10. 2020
26/2020 Zmluva o audite PROMT AUDIT, spol. s r. o. audit účtovníctva 650.00€ 01. 10. 2020 02. 10. 2020
25/2020 Zmuva o výpožičke SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výpožička hasičského vozidla IVECO 111 625.00€ 21. 09. 2020 29. 09. 2020
24/2020 Darovacia zmluva rod. Šípková vysporiadanie pozemku pod chodníkom 0.00€ 02. 09. 2020 03. 09. 2020
23/2020 Zmluva o dotácii Bratislavský samosprávny kraj poskytnutie dotácie 1 000.00€ 04. 08. 2020 11. 08. 2020
21/2020 Zmluva na zásobníky Tork ROIN s.r.o. 4.00€ 28. 05. 2020 06. 08. 2020
22/2020 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel dodáva plynu 29. 05. 2020 06. 08. 2020
12/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy Kuricová ukončenie nájmu 01. 06. 2020 06. 08. 2020
11/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy Myslíková ukončenie nájmu 0.00€ 01. 06. 2020 06. 08. 2020
20/2020 Zmluva o dotácii Šk SPC Častá nákup šport. výstroje pre pretekárov z obce Píla 300.00€ 10. 06. 2020 10. 06. 2020
19/2020 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA, a.s. dodanie el. energie 20. 04. 2020 15. 05. 2020
18/2020 Dodaktok k zmluve NATUR-PACK Natur-PACK Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 05. 05. 2020 07. 05. 2020

Stránky