Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
12/2021 Zmluvy o dielo - rekonštrukcia PZ Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 146 628.00€ 05. 11. 2021 05. 11. 2021
11/2021 Dodatok k zmluve o ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV NATUR-PACK, a.s. dodatok k zmluve 0.00€ 22. 09. 2021 28. 09. 2021
10/2021 Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností LESY Slovenskej republiky, š.p. uprava práv a povinností ohľadom stavby v ochrannom pásme lesa 0.00€ 07. 07. 2021 08. 07. 2021
09/2021 Zmluva o dotácii Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie DHZ Píla 1 400.00€ 11. 05. 2021 12. 05. 2021
08/2021 Zmuva o zbere použitých jedlých olejov Fidelity Trade, s.r.o. odber použitých jedých olejov 0.00€ 19. 04. 2021 04. 05. 2021
07/2021 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá nákup výstroje pre pretekárov ŠK SPC Častá z obce Píla 300.00€ 13. 04. 2021 13. 04. 2021
06/2021 Zmluva o dotácii Priatelia Píly Studničky v MK -obnova 500.00€ 13. 04. 2021 13. 04. 2021
05/2021 Zmluva o pravidlenom servise Aquatec VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 26. 03. 2021 13. 04. 2021
04/2021 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok výkon trestu povinnej práce 0.00€ 19. 03. 2021 13. 04. 2021
03/2021 Dodatok k zmluve o výpožične Štatistický úrad SR výpožička techniky pre SODB 0.00€ 15. 03. 2021 16. 03. 2021
02/2021 Dodatok k zmluve o dielo Ing. arch. Alžbeta Sopirová, Csc. zmeny a doplnky územného plánu obce Píla -zmena termínov 28. 01. 2021 28. 01. 2021
01/2021 Dohoda o spolupráci _testovanie COVID Bratislavský samosprávny kraj zabezpečenie výkonu odberov a diagnostiky vzoriek 22. 01. 2021 22. 01. 2021
36/2020 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb GD Trade, s. r. o. reklamné a propagačné služby v súvislosti s organizáciou Mikuláša v obci Píla 200.00€ 30. 12. 2020 25. 01. 2021
35/2020 Dodatok č. 5/2021 - služby odvozu KO Marius Pedersen a.s. Vývoz TKO 09. 12. 2020 25. 01. 2021
34/2020 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová s.r.o. zneškodnňovanie odpadov 15. 12. 2020 30. 12. 2020
33/2020 Zmluva o audite Promt audit, spol. s r.o. auditorské služby 650.00€ 08. 12. 2020 22. 12. 2020
32/2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR výpožička techniky pre SODB 10. 12. 2020 14. 12. 2020
31/2020 Zmluva o poskytnutí stravy ZŠ s MŠ ˇ)Castá poskytnutie stravy 26. 10. 2020 14. 12. 2020
30/2020 Kúpna zmluva Hoffman s manž. odpredaj pozemku KN-C č.176/12 450.00€ 11. 11. 2020 12. 11. 2020
29/2020 Dodatok ku darovacej zmluve rod. šípková darovanie pozemku pod miestnou komunikáciou 0.00€ 12. 10. 2020 22. 10. 2020
28/2020 Kúpna zmluva Ružena Kľúčiková odpredaj pozemku 146/10 590.00€ 14. 10. 2020 20. 10. 2020
27/2020 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Pezinok zabezpečeni výkonu trestu povinnej práce 28. 09. 2020 06. 10. 2020
26/2020 Zmluva o audite PROMT AUDIT, spol. s r. o. audit účtovníctva 650.00€ 01. 10. 2020 02. 10. 2020
25/2020 Zmuva o výpožičke SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výpožička hasičského vozidla IVECO 111 625.00€ 21. 09. 2020 29. 09. 2020
24/2020 Darovacia zmluva rod. Šípková vysporiadanie pozemku pod chodníkom 0.00€ 02. 09. 2020 03. 09. 2020
23/2020 Zmluva o dotácii Bratislavský samosprávny kraj poskytnutie dotácie 1 000.00€ 04. 08. 2020 11. 08. 2020
21/2020 Zmluva na zásobníky Tork ROIN s.r.o. 4.00€ 28. 05. 2020 06. 08. 2020
22/2020 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel dodáva plynu 29. 05. 2020 06. 08. 2020
12/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy Kuricová ukončenie nájmu 01. 06. 2020 06. 08. 2020
11/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy Myslíková ukončenie nájmu 0.00€ 01. 06. 2020 06. 08. 2020
20/2020 Zmluva o dotácii Šk SPC Častá nákup šport. výstroje pre pretekárov z obce Píla 300.00€ 10. 06. 2020 10. 06. 2020
19/2020 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA, a.s. dodanie el. energie 20. 04. 2020 15. 05. 2020
18/2020 Dodaktok k zmluve NATUR-PACK Natur-PACK Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci 05. 05. 2020 07. 05. 2020
17/2020 Dodatky k licenčnej zmluve 3W Slovakia, s.r.o. Digitálny archvivačný systém cintorína 96.00€ 31. 03. 2020 16. 04. 2020
16/2020 Zmnluva o poskytnutí dotácie z DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotácia pre DHZ Píla 1 400.00€ 23. 03. 2020 16. 04. 2020
15/2020 Zmluva o servise AQUATEC VFL s.r.o. servis ČOV 192.00€ 30. 03. 2020 16. 04. 2020
14/2020 Príkazná zmluva Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS obstaranie dodávok plynu 150.00€ 04. 02. 2020 16. 04. 2020
13/2020 Príkazná zmluva Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS obstaranie dodávok plynu 150.00€ 04. 02. 2020 16. 04. 2020
10/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy F. Gáži ukončenie nájmu 0.00€ 11. 03. 2020 18. 03. 2020
09/2020 Ukončenie nájomnej zmluvy V. Gáži ukončenie nájmu 0.00€ 11. 03. 2020 18. 03. 2020
08/2020 Zmluva o dielo Ing. arch. Alžbeta Sopirová, Csc. zmeny a doplnky územného plánu obce Píla 4 200.00€ 26. 02. 2020 02. 03. 2020
07/2020 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. telefónny aparát 9.90€ 11. 02. 2020 14. 02. 2020
06/2020 Zmluvy o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra SR dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 30 000.00€ 03. 02. 2020 10. 02. 2020
05/2020 DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 5 644.80€ 28. 01. 2020 28. 01. 2020
04/2020 Kúpna zmluva Marcela Jakubčíková kúpa popzemku do majetku obce 310.00€ 28. 01. 2020 28. 01. 2020
03/2020 Dodatok č. 4/2020 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva Marius Pedersen, a.s. vývoz TKO- úprava cien 03. 01. 2020 21. 01. 2020
02/20220 Dodatok ku kúpnej zmluve Marek Slávik 21. 01. 2020 21. 01. 2020
01/2020 ZMLUVA o poskytnutí telekom. služieb Slovak Telekom, a.s. Biznis linka M , Magio internet L 08. 01. 2020 09. 01. 2020
36/2019 Zmluva o nakladaní s odpadom Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. likvidácia komunálneho odpadu 14. 11. 2019 30. 12. 2019
35/2019 Zmluva o dielo Trimel s.r.o. software el. registratúry 278.40€ 18. 12. 2019 30. 12. 2019

Stránky